LFPL Links  
New Titles  Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.
Most Circ'd Titles  
Most Circ'd Authors  
On-Order Items  
Hardcover Fiction  
Hardcover Non-Fiction  
 

 

RSS Feeds  (RSS là gì?)

Ghi danh trong bộ tiếp của RSS (Really Simple Syndication) để có thông tin về tựa đề mới được chuyển giao trực tiếp đến màn hình của quý vị!

Tựa đề Chép URL và Máy Đọc RSS  
New Books http://pac.lfpl.org/polaris/rss/NewTitles.aspx?type=1 Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.
New Videos http://pac.lfpl.org/polaris/rss/NewTitles.aspx?type=2 Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.
New Sound Recordings http://pac.lfpl.org/polaris/rss/NewTitles.aspx?type=3 Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.
New Large Print http://pac.lfpl.org/polaris/rss/NewTitles.aspx?type=4 Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.