LFPL Links  
New Titles  Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.
Most Circ'd Titles  
Most Circ'd Authors  
On-Order Items  
Hardcover Fiction  
Hardcover Non-Fiction  
 

 

Về RSS

RSS Feeds là gì?  Chép lại nối kết này vào máy đọc tin tức RSS.

RSS (Real Simple Syndication) feeds là một cách tiện lợi không bị spam để theo dõi các tài liệu, tin tức, hoặc nội dung khác được cập nhật định kỳ. Để đọc tài liệu chuyển giao qua một feed, quý vị cần một máy đọc RSs hoặc tập hợp tin tức (xem 'Tìm một Máy Đọc RSS' dưới đây). Để đăng ký vào một feed của thư viện, bấm vào nút RSS màu cam; nơi trang xuất hiện, chép url và paste nó vào máy đọc của quý vị. Hoặc chỉ cần kéo nút RSS màu cam vào máy đọc của quý vị. Phương pháp mà quý vị dùng tùy thuộc vào máy đọc của quý vị. Xem các chỉ dẫn về máy đọc.Tìm một Máy Đọc RSS

Một số máy đọc RSS có trên mạng. Các máy khác được lắp trên máy điện toán của quý vị. Một số máy được miễn phí, và một số phải trả lệ phí. Bloglines (www.bloglines.com) là một máy đọc trên mạng miễn phí. Sharpreader (www.sharpreader.net) là một chương trình mà quý vị lắp đặt trên máy điện toán của quý vị. Duyệt trình Firefox có lắp một máy đọc RSS (www.mozilla.org). My Yahoo (www.yahoo.com) có các đặc điểm đặt riêng bao gồm một máy đọc RSS feed. Để có một bảng danh sách các máy đọc, xem http://blogspace.com/rss/readers.Tìm RSS Feeds khác

Nhiều chỗ thu thập các danh sách feeds. Trong số những danh sách được ưa chuộng là Bloglines (www.bloglines.com) và Feedster (http://feedfinder.feedster.com/)


RSS Feeds